Here's how to reach us!

Snail mail: 

111 N. Santa Fe

Salina, KS 67401

Phone: 785-820-9212